Romart

| Projekt „Wzrost konkurencyjności firmy Romart poprzez stworzenie profesjonalnego studia projektowego” |

Firma Handlowa Romart Roman Granas zrealizowała projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Romart poprzez stworzenie profesjonalnego studia projektowego” w ramach III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość;
Działanie III.6: Rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw

Numer wniosku:  WND-RPLD.03.06.00-00-072/11
Numer umowy:    UDA-RPLD.03.06.00-00-072/11-00

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH:

Ogłoszenie o przetargu nr 1
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Wynik przetargu nr 1
Ogłoszenie o przetargu nr 2
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Wynik przetargu nr 2
Ogłoszenie o przetargu nr 3
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Wynik przetargu nr 3

logotypy_eu

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa